Polityka prywatności§1 Definicje


Użytej w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży na warunkach określonych w ww. regulaminie.

Serwis – oznacza sklep internetowy prowadzony przez „Jubilex” znajdujący się pod adresem internetowym http://www.jubilex.com.pl

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat.

Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne umożliwiające korzystanie i przeglądanie strony internetowej www.athra.pl

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez „Jubilex”, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez „Jubilex” za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów „Jubilex”, za pośrednictwem Serwisu. - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów „Jubilex”, za pośrednictwem Serwisu.§2 Przetwarzanie danych osobowych


Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu są przetwarzane przez „Jubilex” będącą administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, adres Klienta, dane do faktury przetwarzane są w celu:

1. Założenia Konta Klienta i realizacji zamówień. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do odpowiedzi na pytania dotyczące otrzymanego zamówienia.

2. Przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez firmę „Jubilex”, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez „Jubilex”, może skutkować niemożnością świadczenia przez „Jubilex” na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik, który przekazał „Jubilex” swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji. Użytkownik może zwrócić się do firmy „Jubilex” z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila: sopot@jubilex.com.pl§3 Zasady bezpieczeństwa


Zakład produkcyjny „Jubilex” Siezieniewski i spółka sp.j. jako administrator przekazanych przez Użytkowników danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Ponadto „Jubilex” dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Użytkowników były:

1. Przetwarzane zgodnie z prawem;

2. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4. Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

„Jubilex” wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, w tym danych osobowych jakie są w obecnej chwili dostępne.

„Jubilex” stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer v3), który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na Urządzeniu Użytkownika a serwerem Serwisu. Uzgadnianie kluczy i transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany, poprzez wyświetlenie symbolu kłódki na pasku stanu lub pasku nawigacji (w zależności od przeglądarki).

W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów - Certification Authorities (CA).

Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, istnieje pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje - tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.

Kolejnym elementem, zapewniającym bezpieczeństwo przekazanych „Jubilex” informacji, jest organizacja przechowywania przez „Jubilex” danych osobowych. Są one zapisane na serwerze, na wydzielonym koncie, z kontrolowanym dostępem dla ograniczonej liczby osób.

Dla bezpieczeństwa Użytkownik powinien w szczególności:

1. Ustanowić login i hasło składające się z co najmniej 8 znaków, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych do Konta Klienta, uniemożliwiające w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie;

2. Zachować login i hasło do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim;

3. Po zakończonej sesji należy wylogować się z Konta Klienta. W tym celu należy kliknąć link "Wyloguj się" widoczny w prawym górnym rogu strony. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji;

4. Korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5. Korzystać z Serwisu za pośrednictwem zaufanych Urządzeń, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie.

Użytkownik powinien pamiętać, że korzystanie z cudzych Urządzeń rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła oraz innych danych, które podaje. Korzystając z Serwisu za pomocą obcego Urządzenia, należy pamiętać o tym, by nie zapamiętywać danych na Urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron.§4 Polityka Cookies


„Jubilex” dokłada wszelkich starań, aby prowadzony Serwis ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień.

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że Użytkownik poruszając się po Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies. Istnieje możliwość korzystania z Serwisu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na Serwis. Pliki te pozwalają Serwisowi rozpoznać preferencje Użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia, oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Pliki cookies są najczęściej używane do:

• zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,

• identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych,

• zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,

• pokazywania Użytkownikom, że są zalogowani w Serwisie,

• wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług w Serwisie. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego „Jubilex” wykorzystuje pliki cookies?

„Jubilex” wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Serwisu, dzięki czemu może zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies „Jubilex” nie przechowuje danych osobowych Użytkowników, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez „Jubilex” cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. „Jubilex” wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


Wykorzystywanie plików cookies w Serwisie

1. „Jubilex” wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1.1. Konfiguracji Serwisu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,

b. rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

1.2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:

a. rozpoznania Użytkownika, który wcześniej korzystał z Serwisu,

b. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

d. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez „Jubilex”

1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania Użytkownika który w przeszłości korzystał z Serwisu, a obecnie korzysta ponownie i nie przeszedł procesu logowania,

1.4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

2. „Jubilex” wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Urządzenia. Brak wyrażenia akceptacji plików cookies nie oznacza braku możliwości korzystania z Serwisu.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cookies.

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.